Zurück   Ahnenforschung.Net Forum > Allgemeine Diskussionsforen > Lese- und Übersetzungshilfe > Lese- u. Übersetzungshilfe für fremdsprachige Texte
Hier klicken, falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben.

Hinweise

Antwort
 
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
  #1  
Alt 18.07.2017, 00:25
Cicero Cicero ist offline
Benutzer
 
Registriert seit: 19.01.2016
Beiträge: 88
Standard Geschichte von Wildberg (Kamyk) - tschechisch

Quelle bzw. Art des Textes: Verschwundene Orte
Jahr, aus dem der Text stammt: 2011
Ort/Gegend der Text-Herkunft: Wildberg/Prachatitz
Namen um die es sich handeln sollte: Wildberg/Kamyk


Hallo zusammen,

eine Spur meiner Vorfahren führt nach Wildberg (tschechisch Kamyk) Bezirk Prachatitz in Südböhmen. Hierzu gibt es einen Text zur Geschichte des Orts von Alexandr Debnar, von dem ich mir wichtige Hinweise /Informationen erhoffe, leider aber auf tschechisch. Wer kann mir den Text übersetzen?

http://www.zanikleobce.cz/index.php?...detail=1457461

Nejstarší význam německého místního jména podle tvaru Wimperk (Nezaměňovat s městem Vimperk, Vimberk, Winterberg!) je odvozen patrně podle středohornoněmeckého "obdarování kostela nebo kláštera, zvláště věnované pozemky a budovy", což bylo časem v bavorském dialektu posunuto do významu "hora věnovaná církvi", snad podle zdejší hory Křeplický vrch (932m.n.m.). Autor tohoto výkladu Dr. Antonín Podlaha navíc českému místnímu jménu Kamýk přisuzuje původ ze staroslověnštiny (kamy = kámen), srovnatelný se staročeským označením (kamýk = kamének, kámen, skála). Podle nejstarší písemné zprávy z r. 1456 v Deskách dvorských patřila osada Wymperk k panství a hradu Hus. V letech 1503 a 1528 osada jmenovaná Wimperg patřila k vimperskému panství, taktéž v letech 1589 a 1595, ale již jako Kameik, Kamegle. Roku 1628 je osada Kameyk spolu s Horním Záblatím a Stádly zapsaná v Deskách zemských k tvrzi Drslavice. V Berní rule k r. 1654 je osada psána jako Wyldtbergk (v české edici: Vildberg). Tento první katastr zmiňuje zdejší 2 rolníky (sedláky), míněné jistě s blíže neuvedenými rodinami a čeledí a z uvedených výčtů věnující se bez pochyb hlavně dobytkářství: Andrease Peitla, který hospodařil na výměře 24 strychů rolí, z nichž na zimu osíval 8 strychů, na jaro 6 strychů rolí. Mohl chovat 2 koně, ale ve skutečnosti choval 2 voly, 4 krávy, 5 jalovic a 2 svině. Druhý jmenovaný rolník je Phillip Frontz hospodařící na výměře 21 strychů rolí, z nichž na zimu osíval 8 strychů, na jaro 6 strychů. Chovat mohl 2 koně, ale choval 2 voly, 4 krávy a 3 jalovice. Písař na závěr zápisu poznamenal: "Prostřední možnosti. Půda hornatá". Někdy v těchto letech také hospodařil na Kamýku po přechodnou dobu i Georg Schneider - Schinagl (1624 (?) - 17.4.1679) se svou manželkou Christinou, roz. Schwartz (? - 18.11.1701), oba vlastníci sousedního dvora Stádla. Mohlo by to naznačovat i eventuelní spojení majetku do jedněch rukou. Georg však zemřel na sousedních Stádlech.
Podle III. dílu Schallerova Místopisu v r. 1790 je uváděn opět Wildberg jako osada vimperského panství. Podle Sommerova Místopisu, VIII. dílu, je Wildberg (Kamayk) pojmenován dvoujazyčně v r. 1840.
Na mapě I. vojenského mapování (z let 1764 - 1768, 1780 - 1783) lze identifikovat 4 prostá, od sebe oddělená obdélná stavení. Rozdíl je patrný na mapě II. vojenského mapování (z let 1836 - 1852), kdy zde lze identifikovat podélný 4 traktový objekt (statek?) s dvorem uzavřeným čtyřmi budovami, k němuž je vně přistavěno 1 prostější stavení. Asi 300 m směrem ke Křeplicům je patrná jedna usedlost. Na mapě III. vojenského mapování (z let 1877 - 1880) je opět patrný čtyřtraktový dvůr, k němuž jsou zvnějšku z jedné strany přistavěna již 2 stavení a další 2 menší obdélná stavení stojí opodál. Ke stavení nacházejícímu se asi 300m směrem ke Křeplicům jsou přidána 2 stavení zakreslená černou barvou, což může znamenat hospodářské budovy (např. stodoly, nebo prostá dřevěná stavení podruhů).
Při sčítání obyvatelstva ke dni 15.2.1921 je Kamýk evidován jako místní část místní obce Volovice. Uvádí se 6 stavení a 32 obyvatel.
Roku 1929 podle III. vydání Chytilova Místopisu ČSR je u osady Kamýku (Wildbergu) uváděno 6 domů (usedlostí), 32 obyvatel (32 Němců, Čech žádný). Kamýk patří farním úřadem, zdravotním obvodem, četnickou stanicí, poštou a telegrafním úřadem do Záblatí, soudním okresem do Prachatic.
V r. 1930 je uváděno autory Monografie Prachatice z r. 2005 jen 30 obyvatel, nepochybně Němců, v pravděpodobně nezměněném počtu 6 usedlostí. Po r. 1945 (i v této monografii) jakékoliv zmínky o počtu obyvatelstva a domů (usedlostí) v Kamýku chybí, což je nejspíše smutnou známkou skutečnosti, že velmi brzo po odsunu všech těchto německých obyvatel v letech 1945 - 1950 byla osada zničena a nejspíše rozebrána na stavební materiál.


Besten Dank,
Cicero

Geändert von Cicero (18.07.2017 um 00:26 Uhr)
Mit Zitat antworten
  #2  
Alt 31.07.2017, 22:09
Cicero Cicero ist offline
Benutzer
Themenstarter
 
Registriert seit: 19.01.2016
Beiträge: 88
Standard

Leider konnte bisher niemand den Text übersetzen. Die folgende Version wurde von einem etranslator Programm generiert, vielleicht kann jemand auf dieser Grundlage die Übersetzung verbessern ... ? Falls Ja, dann schon mal vielen Dank.

VG, Cicero


"Die älteste Bedeutung der deutschen Ortsnamen die Form Wimperk (nicht mit der Stadt Vimperk, Vimberk, Winterberg verwechselt wird) wahrscheinlich von den zentralen oberen „Gaben der Kirche oder Kloster, vor allem Google Grundstücken und Gebäude“ abgeleitet ist, die eine Zeit im bayerischen Dialekt war verschoben in „Berg gewidmet die Kirche bedeutet, „vielleicht durch lokale Berge Křeplický Hügel (932m.nm). Der Autor dieser Interpretation Dr. Antonín Podlaha neben den tschechischen Ortsnamen Kamýk den Ursprung der slawischen Attribute (= Stein Edelsteine), vergleichbar mit den alten böhmischen Zeichen (= Kamýk Kalkül, Stein, Fels). Nach dem ältesten schriftlichen Bericht von r. 1456 in den Platten von gerichtlichem Vergleich Wymperk gehörte zum Gut und Schloss Hus.
Zwischen 1503 und 1528 gehörte die Siedlung namens Wimperg der Stadt Vimperk Güter, auch in 1589 und 1595, aber nicht mehr als Kameik, Kamegle. 1628 ist eine Siedlung Kameyk zusammen mit Ober- und Záblatie Stadle Platten in der Provinz Burg registriert Drslavice. . In einer Steuerregel r 1654 wird als eine Siedlung Wyldtbergk (in der tschechischen Ausgabe: Vildberg) geschrieben. Dieser erste Kataster erwähnt lokale 2 Bauern (Bauern), bedeutete dabei natürlich eine näher nicht aufgelistet Familien und Familien aus den Rezitationen gewidmet ohne Zweifel vor allem Andreas Peitl Pastoralism, die auf das Gebiet von 24 auf Rollen bewirtschaftet, von denen der Winter 8 Streiks säte, Frühling 6 Streiks Rollen.
2 konnten Pferde, aber in Wirklichkeit handelte zwei Rinder, 4 Kühe, Färsen, 5 und 2 Sauen züchten. Letzteres ist ein Landwirt Phillip Frontz Landwirtschaft auf einer Fläche von 21 Schläge Rollen, von denen 8 Winter Schläge säte, schlägt der Feder 6. 2 konnten Pferde, aber immer zwei Rinder, vier Kühe und Färsen drei züchten. Scribe Schreib abschließend sagte: „Die mittleren Optionen bergiges Land..“ Manchmal in diesen Jahren auch auf Kamýku bewirtschafteten eine Übergangszeit Georg Schneider - Schinagl (1624 (?) - 17. April 1679) mit seiner Frau Christina, geboren. Schwartz (- 18. November 1701), beide Besitzer des benachbarten Hof Stadle. Es könnte auch die eventuelle Verbindung von Eigentum in einer Hand an. Aber Georg starb Stádlech in Nachbarn.
Nach III. Teil Schallerová Topographie in r. 1790 bezeichnet wieder als Abrechnungswildberg Vimperk Manor. Nach Sommerová Topographie, VIII. Komponente Des Wildberg (Kamayk) in zweisprachigen r genannt. 1840.
Auf der Karte, I. militärischer mapping (aus den Jahren 1764 bis 1768, 1780 bis 1783) kann 4 frei, voneinander Rechteckbau getrennt identifiziert werden. Der Unterschied ist spürbar auf der Karte II. Militär mapping (von den Jahren 1836 bis 1852), wenn es können vier Längsbahnen (Farm?) Objekt identifiziert werden, mit einem Hof ​​von vier des Gebäudes eingeschlossen ist, die außerhalb des Hauses 1 herbe geparkt ist. Ca. 300 m in Richtung Křeplicům ist wahrscheinlich eine Heimstätte.
Auf der Karte III. Military Mapping (Jahre 1877-1880) ist wieder offensichtlich čtyřtraktový Court, für die der Außenseite auf der einen Seite bereits gebaut 2 Häuser und 2 weitere kleinere rechteckige Gebäude stehen in der Nähe. Nacházejícímu das Gebäude ist ca. 300 m in Richtung Křeplicům hinzugefügt werden, 2 Gebäude in schwarzer Tinte gezeichnet, die Nebengebäude bedeuten kann (z. B. der Scheune oder eine einfache Holzgebäude Arbeiter).
Wenn das Zählungsdatum 15. Februar ist 1921 Kamýk registriert als lokalen Teil der örtlichen Gemeinschaft Volovice. Sagt die 6 Häuser und 32 Einwohner. 1929 gemäß III. Chytilova Topographie Tschechoslowakei Problem ist in dem Dorf Kamýku (Wildberg) berichtete 6 Häuser (Bauernhäuser), 32 Personen (32 Deutsche, Tschechen nein). Kamýk gehört zur Gemeinde, Kreis Gesundheit, Polizei, Post und Telegraphenamt in Záblatí, Gerichtsbezirk in Prachatice.
V r. 1930 wird Monographie Prachatice von r zur Verfügung gestellt. 2005 Yen 30 Einwohner, zweifellos die Deutschen wahrscheinlich die gleiche Anzahl von 6 Häusern. Nach r. 1945 (in dieser Monographie) jede Erwähnung von Bevölkerung und Häusern (Bauernhäuser) in Kamýku fehlen, was wohl ein trauriges Zeichen dafür ist, dass sehr bald nach der Vertreibung aller diesem deutschen Volk in den Jahren bis 1950 1945 werden das Dorf zerstört wurde und wahrscheinlich für Baustoffe zerlegt."
Mit Zitat antworten
Antwort

Lesezeichen

Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu

Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:15 Uhr.